Home Stanovy OS
Stanovy OS PDF Tisk Email
OS

Název a sídlo

Občanské sdružení Víska (dále jen sdružení) má své sídlo: Víska 88, část obce Višňová, 464 01 Frýdlant .

Čl. 2

Charakter

Stanovy občanského sdružení Víska

Čl. 1.

sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • přispívání k ochraně životního prostředí
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení
 • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti
 • podpora volnočasové aktivity občanů.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí
 • organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí
 • vydávání letáčků, publikací.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let případně i právnické osoby. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
 • úmrtím člena sdružení
 • zánikem právnické osoby
 • zánikem sdružení
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové sdružení. Schůze se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov, případně změny vnitřních předpisů
 • zvolila výbor sdružení, případně ho odvolala
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena
 • zvolila čestné členy sdružení
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. K přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Z jednání členské schůze se pořizuje písemný zápis obsahující průběh jednání a přijatá usnesení

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

 

2. Výbor sdružení má nejméně tři členy, které volí členská schůze. Funkční období je tříleté.

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 1.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

5. Hospodaření sdružení projednává, schvaluje a revizi provádí členská schůze.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Čl. 11

Závěrečné ustanovení

1.Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2.Sdružení se registruje podle zákona.

3.Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

Aktualizováno Neděle, 18 Prosinec 2011 14:53
 
Copyright © 2024 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.