Home Zápisy 2012 Zpráva o činnosti od založení
Zpráva o činnosti od založení PDF Tisk Email
Zápisy 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení Víska od doby  založení

V pátek 17.6.2011 bylo ustanoveno občanské sdružení Víska. Přijetím zakládajících členů a volbou výboru započala existence OS. Do výboru byli zvoleni: Tuhý František – předseda, Bajer František – místopředseda, Štern Jiří – pokladník a Kocman Karel, Štern Jan, Klíma Josef a Zrubec Václav coby členové. Máme  za sebou 10 měsíců. Dle stanov, které jsme si na ustavující schůzi schválili jsme povinni jednou do roka zhodnotit svoji činnost a schválit plán na další období. Výbor se scházel první měsíce v čtrnáctidenních intervalech, pořád bylo co řešit. V Zaměření občanského sdružení, které bylo předloženo na první schůzi jsme vytyčili tři body: 1) Likvidace následků povodně 2) Vzhled obce 3) Volnočasové aktivity.

Řeka Smědá, to je bezpochyby téma č.1 Vísky. Prvním naším počinem v této oblasti byla návštěva Krajské správy silnic Libereckého kraje a to kvůli hlučnému mostu. Termín nápravy se neustále odsouval, lidé bydlící poblíž byli již s nervy pryč. Rozhodli jsme se, že sami zajedeme na Krajskou správu silnic a pokusíme se zjistit skutečný stav akce. Na místě jsme byli ubezpečeni, že je to již jen otázka týdnů, kdy bude most opraven. Slovo pana Turzy bylo dodrženo, do měsíce došlo k nápravě.

Další naší akcí bylo setkání občanů s projektantem protipovodňové hráze ing.Zahradníkem 5.8.2011 za spoluúčasti zástupců Povodí Labe a členů Rady Obce Višňová. Vysoká přítomnost občanů Vísky ukázala, že lidé nejsou lhostejni k svému okolí. Po půl roce od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní se konečně občané dozvěděli, přestože jsou to účastníci stavebního řízení, jak bude hráz vypadat, co od ní lze očekávat, jak bude řešen odtok vody při povodni z potoků. Zástupci Povodí Labe byli vyvedeni z omylu, co se týče deklarované údržby řeky od roku 1989. Za 20 let se od Frýdlantu přes Vísku, Minkovice, Poustku na Smědé nic nedělalo. K nápravě by mělo dojít v roce 2012. S odpovědi se nespokojil pan Málek. Vinou laxního přístupu Povodí byl opětně v červenci vyplaven, přitom stačilo jen pár fůr zeminy, zásypu na srovnání poškozeného břehu a ke škodám nemuselo dojít. Kritika zabrala,  za několik týdnů došlo k opravě, ředitel Povodí Labe p.Jaroušek dodržel slovo. Dalším pozitivem bylo reagování na připomínky občanů, že od Frýdlantu až po Vísku je koryto řeky stále zanesené stromy, kořeny. Pár dní po schůzi se koryto začalo čistit, naplavené dřevo postupně mizelo. I tato reakce potvrdila důležitost schůze, ukázala jak je nutné, aby kompetentní orgány chodily do terénu, chodily mezi lidi.

Řeka ještě jednou. Jelikož se blíží realizace výstavby hráze zorganizovala Obec Višňová za účasti stavebních firem a zástupců Povodí Labe seznámení s průběhem akce. Osobními pozvánkami jsme zajistili opět velkou účast občanů. Škoda jen, že nebylo více dotazů, domníváme se, že je ještě dost otázek, nevyjasněných bodů, na které je třeba odpovědět.

Povodně ve Vísce nezpůsobuje pouze Smědá, ale i Krčelecký potok. Jeho koryto není udržované, podle vodního zákona č.254/2001 je to povinností majitele toku. Ten ale není znám. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. V místech, kde vstupuje potok do obce, přestává „papírově“ existovat, není zakreslen v katastrální mapě, nemusí se tedy o něj nikdo starat. Situaci by měli řešit kompetentní orgány. Již několikráte jsme na to upozorňovali, bohužel reakce žádná, nic se v tomto ohledu neděje. Nabízí se otázka. Jak se může stavět hráz na zařízení, které není?

S povodněmi přímo souvisí peníze a to vyúčtování povodňových kont, povodňových peněz. Tuto otázku předkládáme pravidelně od vzniku našeho sdružení, konkrétní písemné sdělení vyúčtování jsme za těch 10 měsíců ještě neobdrželi, přestože na to máme podle zákona č.106/ 1999 o svobodném přístupu k informacím nárok.

Druhou oblastí naší činnosti je vzhled obce. Od samého začátku jsme se potýkali s nepořádkem kolem žlutého kontejneru na plast. Jeho vyprazdňování jednou za 14 dní bylo nedostatečné, PET lahve se povalovaly po návsi. I přes neustálé ujišťování, že bude sjednána náprava se nic nedělo. A tak jsme situaci řešili sami. „Přetékající“ PET lahve jsme začali odvážet do kunratické školky, kde za to děti dostávají nové hračky a jsou jim hrazeny výdaje na výlety. Ejhle, najednou po dvou měsících došlo ke změně, plast je vyvážen v týdenních intervalech.

S životním prostředím a tedy i vzhledem obce souvisí další oblast, na kterou jsme se zaměřili a to odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Praxe posledních několika let, kdy se odvoz prováděl pouze z jednoho sběrného místa, byla diskriminující pro okrajové obce. Jak mohou starší občané jet s kárkou až do Višňové?  A přitom za odvoz odpadů platíme všichni stejně, ať bydlíme ve Vísce, Andělce či Višňové? Proč máme přitom rozdílné podmínky?  Naše několikaměsíční snažení bylo nakonec alespoň částečně vyslyšeno, obecní zastupitelstvo v listopadu rozhodlo změnit dosavadní praxi a to tak, že na jaře bude tento odpad svážen z osad od Andělky až po Višňovou, na podzim zase od Vísky až po Višňovou. S povděkem jsme kvitovali tuto změnu.

Soustředili jsme se i na četnost sekání travnatých pozemků, jak soukromých, tak i obecních, což upravuje zákon č.326/2004 (o rostlinolékařské péči), zákon č.40/1964 (občanský zákoník) a zákon č.200/1990 (o přestupcích).

Ostudu Vísce dělá autobusová čekárna. V zápisech ze schůzí jsme na to několikráte upozorňovali. Odpověď byla vždy stejná, nejsou peníze. Domnívali jsme se, že povodňové

finance by měly být především na opravu majetku, který „prošel“ vodou. Podle posledních zpráv by snad k nápravě mělo dojít, chystá se výměna asi šesti čekáren v obci.

Opravu vyžaduje cesta ke KD, kde povodeň se též náležitě projevila. Stanovisko Obce ze září loňského roku bylo: s opravou se nepočítá. Že by už bylo proinvestováno těch 17 miliónů získaných na odstraňování škod po povodni? V říjnu jsme obdrželi informaci, že cesta by měla být nakonec opravena, nejmenší nabídka firem je 113 000.-Kč. Realizace je odložena kvůli výstavbě hráze, kdy kolem kulturáku bude jezdit těžká technika.

Jak vypadá obec se odvíjí především podle toho jak vypadá náves, střed obce. Neponechali jsme nic náhodě, obrátili jsme se na Fakultu architektury Technické university v Liberci, zda-li by studenti nemohli v rámci bakalářské či diplomové práce vytvořit projekt návsi. Úkol bude studentům zadán na podzim tohoto roku.

Zkontaktovali jsme také firmu Swietelsky zabývající se výstavbou sportovních areálů. Mgr.Přívratský, jeden z šéfů firmy, navštívil Vísku, prohlédl si plac před kulturákem, nastínil jaké kroky by musely být podniknuty, po zpracování pošle i finanční rozvahu.

V lednu se tři členové výboru našeho občanského sdružení zúčastnili zasedání rozšířené Rady Obce Višňová. Chtěli jsme znát odpovědi na otázky týkající se 1) Vyúčtování povodňových financí (příjmy – výdaje) 2) Podněty k přípravě projektové dokumentace budoucího silničního mostu 3) Pronájmy KD. Požádali jsme o vysvětlení jednotlivých pojmů „povodňových peněz“ zveřejněných v srpnové drbně. Ukázalo se, že tabulka na straně 6 a 7 nemá žádnou vypovídající hodnotu, byl to pouze „nástřel“ možných výdajů, který byl vytvořen pracovníky OÚ na požádání nadř.orgánů pár dní po povodni.. Jediná data, která lze brát vážně, jsou ty, co jsou uvedeny na str.5 a  částečně str.6. Nabízí se pochopitelně otázka, proč bylo čtyři měsíce občanům vysvětlováno, že zpracování dat není jednoduché a je časově náročné, když se nakonec „vešlo“ do několika řádků. Pí.Erbanová vyloučila, že by na kontě Vísky bylo 1.5 miliónů korun, tak jak to kolovalo mezi občany. Na konto Vísky přišlo 183 460.-Kč, k tomu od společnosti Diamo 343 541.-Kč, takže celkem 527 000.-. Na obnovu škod po povodni ve Vísce bylo vydáno 50 000.-Kč pí.Lukášové na zprovoznění obchodu, Sokolu Víska 15 000.-, oprava vinárny v KD stála 82 000.-, což později uhradil Krajský úřad Liberec, dokumentace k protipovodňový hrázi stála 414 920,.-Kč, komunikace kolem Dembických 167 512.-Kč, osvětlení Víska – Minkovice 18 716.-Kč., což dohromady činí 666 148.-Kč. Pokud by jsme odečetli výdaje na projekt hráze, které by neměly být hrazeny z povodňových peněz, navíc se podivujeme tomu, proč je nehradí Povodí Labe, které je investorem, tak by jsme došli svým způsobem k „směšné“ částce 251 228.-Kč. A to není konec. Odečteme-li částku 167 512.-Kč, což je úhrada za cestu kolem Dembických, která měla být hrazena z běžného rozpočtu, tak je to pouhých 83 716.-Kč. Přitom jenom na kontě Vísky bylo, jak již bylo řečeno 527 000.-Kč!!! To je adekvátní částka pro Vísku, kde  byla povodeň katastrofální? Obrázky z Vísky a informace sdělovacích prostředků posloužily, když to řeknu vulgárně, k „získání“ 17 miliónů pro Obec Višňová. Na Vísku zbylo 84 tisíc!!! To není dobrý signál pro dárce, kteří posílali peníze na povodní zatopenou Vísku! Na tento argument, který jsme na zmíněném setkání tlumočili nikdo z přítomných zastupitelů nereagoval.

Dalším cílem setkání se zastupiteli byly náměty k projektu nového mostu. S hrůzou jsme se dozvěděli, že projekt je už několik měsíců hotov, že už není co řešit. Další informace podám v samém závěru zprávy o činnosti.

Hovořeno zde bylo i o financování akcí. Třetí oblastí, kterou se zabýváme, jsou volnočasové aktivity zaměřené  především na děti a důchodce. Akce pro děti jsou velmi důležité a potřebné, bohužel je jich čím dál méně. Podporují rozvoj dítěte, získávání sebedůvěry. Na podzim s letním počasím jsme uspořádali drakiádu. Akce se vydařila, zúčastnilo se jí velké množství dětí z Višňovska, snad byli všichni spokojeni. Ne každé bylo oceněno, ale i to k životu patří. Ještě důležitější z pohledu děcek byl březnový karneval pro děti. Recitováním  básničky před mikrofonem a zaplněným sálem, pohybem v masce a tancem na parketě ztrácí děti ostych, což jim pomůže jak ve škole, tak i v budoucnosti. Na červen plánujeme dětský den, něco jako festival deskových her. Turnaj proběhne ve hře mlýn, dáma a šachy. Další akce proběhnou na podzim.

Nezapomínáme ani na důchodce. Nebo přesněji řečeno nechceme na ně zapomenout. Zaslouží si pozornost za celoživotní práci a starost o rodinu. Vše ale záleží na penězích. Zkontaktovali jsme např. agenturu zpěváka Richarda Adama, zpěváka známého především z padesátých až sedmdesátých let, který má v repertoáru písně jako Páni kluci, Granáda, Cestář, Pampelišky …Jenže, zadarmo jeho vystoupení není. Na výše zmiňovaném setkání našeho výboru se zastupiteli obce nám bylo řečeno, ať předložíme předběžný rozpočet plánovaných akcí, a že při schvalování obecního rozpočtu bude náš požadavek projednán. Učinili jsme tak. Po nějakém čase jsme obdrželi toto stanovisko: „Při sestavování rozpočtu obce bylo pamatováno na neziskové organizace. V rámci možnosti budou podporovány konkrétní akce, takže samozřejmě i pro OS Víska je zde možnost získat příspěvek. Jednou z podmínek pro získání příspěvku je však také skutečnost placení členských příspěvků v dané organizaci. Jakmile dojde k naplnění této skutečnosti i v OS Víska, lze uskutečnit další jednání.“ Toto ultimatum nám vyrazilo dech. Zákon č.83/1990 o sdružování občanů nic neříká o povinnosti platit členské příspěvky. Je to pouze jedna z možností, jak financovat sdružení. A navíc. Víme bezpečně, že ne všechna sdružení, organizace na Višňovku platí příspěvky anebo platí, ale musí je odevzdávat nadřízeným složkám. A v místě nezůstane nic. Tak proč to ultimatum platí pouze pro Vísku? A za další: pořád si pravděpodobně někteří zastupitelé neuvědomují, že my nejsme klasická zájmová organizace, jako fotbalisté, chovatelé, kynologové a další, kteří provozují svůj koníček. Náš okruh působnosti je trošku širší a jiným směrem zaměřen. Hned na začátku naší činnosti jsme deklarovali, že chceme pokračovat v práci dříve velice platných občanských výborů, které byly prodlouženou rukou národních výborů. Kus práce za nimi byla vidět, zvláště tam, kde měly chuť dělat. A platit členské příspěvky pochopitelně nemusely. Ba naopak, měly vlastní účet dotovaný národním výborem. Víme, 20 let na Višňovsku tady takový subjekt nebyl (jinde existují), takže to chtělo čas. Deset měsíců je ale snad dostatečná doba na to, aby Obec viděla, že nesedíme s rukama v klín,  že kus práce je za námi vidět. Přeci nám, Občanskému sdružení a i Obci Višňová snad jde o to samé, aby vesnice vypadaly lépe, aby vesnice žily, žily po sousedsku, scházely se. A Višňová, to jsou přeci osady od Vísky až po Andělku.

Chci vydávat vísecké noviny, chci na návsi dát do vitrín barevné fotky obce. Kromě času to stojí i nějakou korunu. Nejsou to desetisíce, ale i tak, proč bych to měl platit z vlastní kapsy? Vždyť to propaguje celou Obec Višňová. Mimochodem: perličku navíc. O zkopírování pozvánek na tuto schůzi jsem poprosil OÚ. Musel jsem zaplatit 60.-Kč. Byla to pro mě doslova sprcha. Copak snad chci rozmnožit pozvánky na nějakou soukromou oslavu narozenin?

Ještě zareaguji na druhou část odpovědi starostky. Píše: „Co se týká akce pro důchodce. V současné době paní Severová organizuje pro důchodce zájezd do Divadla FXŠ v Liberci, kdy z rozpočtu obce bude hrazen autobus. Současně byla zařízena dvě divadelní představení v KD Víska, kterých se též mohli zúčastnit i důchodci. Vím, že plánuje i něco na podzim, ale to bude asi o další dohodě. Doporučuji proto domluvit se s paní Severovou a plánované představení pana Adama popř.přesunout na podzim“. Konec citátu. Není podaný výčet zjednodušením činnosti? Dvě divadelní představení ve Vísce byly akce pro veřejnost. Mohly na ně i děti. A přeci tím neřekneme: akce pro děti máme tak za sebou. Nezaslouží si toho senioři trochu více?

Spoluobčané, co vlastní počítač a internet vědí, že se nám podařilo uvést v činnost svoje webovky, své internetové stránky. Nejprve byly pod správou pánů Laciny a Kocmana, od 22.1.2012 je jejich administrátorem p.Štern. Webovky slouží k pozvání na akce, a to nejen na akce pořádané naším OS, ale i na akce konané ve Vísce pod hlavičkou jiných organizací.. Činnost OS je díky webovkám pod drobnohledem, je důkladně zaznamenaná, z každé schůze, z každého jednání je pořizován zápis, který je pak zde zveřejněn. Bohatá je fotogalerie, což je důležité, fotky mají totiž největší vypovídající hodnotu. A díky dobré spolupráci s Mirkem Zajícem, rodákem z Vísky, t.č. redaktorem deníku Právo, který již 3x zveřejnil ve své rubrice název domény našich webových stránek si příznivci Vísky z celé republiky ze zápisů ze schůzí dozví, čím se v té době zabýváme, co řešíme, co připravujeme. A že zájem o naše webovky je,  svědčí počítadlo návštěv. Od 22.ledna, tedy za necelé tři měsíce, naše stránky navštívilo přes 13 tisíc zájemců. Denně je to kolem 200 návštěv. Projevený zájem nás zavazuje pokračovat v nastoupené cestě. Chceme, aby webovky se staly kronikou, aby zde byla zanesena, zveřejněna všechna dostupná data historie. Dá to práci, hledání v archívech, časopisech, studovat právě vyšlé dokumenty, zda-li by v nich nebyla zmíňka o Vísce a blízkém okolí. Stále doufáme, že objevíme kroniku Vísky, v druhé polovině 19.století prožívala Víska rozmach průmyslový, žil zde největší počet obyvatel v historii a tak by nebylo divu, kdyby vše bylo zaznamenáno písemně.

V říjnu navštívila delegace z našeho OS Kravaře u České Lípy, kde proběhlo setkání Vísek z celé republiky. Bylo poučné, inspirativní, v ledasčem nám otevřelo oči.

Na závěr zprávy ještě jedna informace. 3.4.2012 navštívili zástupci našeho sdružení náměstka krajského hejtmana pro dopravu p.Seppa. Schůzky se zúčastnili ještě zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje v čele s ředitelem p.ing.Růžičkou. Námětem setkání byla výstavba nového mostu u elektrárny. Zástupci našeho OS seznámili krajské úředníky s chováním vody při povodni. Zástupci kraje vyslovili údiv, proč s tím přicházíme až teď. Podali jsme vysvětlení. I přes hotový projekt jsme byli ujištěni, že se ještě pokusí naše připomínky zakomponovat do projektu předěláním a úpravami.

Na samý závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za to, že nám pomáhají tvořit webovky, za to, že nám pomáhají při organizaci akcí, za jejich vysokou a aktivní účast na dvou setkáních kolem výstavby hráze, za to, že jim není lhostejné jak Víska vypadá a jak se v ní žije. Děkuji vám.

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.