Home Zápisy 2012 Zápis ze setkání OS Víska se zastupiteli Obce Višňová 9.1.2012
Zápis ze setkání OS Víska se zastupiteli Obce Višňová 9.1.2012 PDF Tisk Email
Zápisy 2012

Zápis

 

Přítomni: za OS Víska pp.F.Bajer, Jiří Štern a F.Tuhý

za Obec Višňová 12 zastupitelů.

 

Průběh setkání:

Pan Tuhý seznámil zastupitelstvo, že by OS Víska rádo znalo odpovědi na otázky týkající se

1) Vyúčtování povodňových financí (příjmy – výdaje)

2) Podněty k přípravě projektové dokumentace budoucího silničního mostu

3) Zjištění stavu majetkových smluv výkupu pozemků protipovodňové hráze od současných vlastníků

4) Pronájmy KD,

tak jak bylo avízováno zápisem ze schůze výboru OS ze dne 4.11.2011.

Pan Jiří Štern se zeptal kolik bylo zasláno peněz na „účet“ Vísky po povodni a kolik bylo vyčerpáno na likvidaci povodňových škod ve Vísce. Starostka V.Erbanová zopakovala údaje z odpovědi na zápis ze 17.9.2011: „Na konto obce s variabilním symbolem pro Vísku přišlo 183 460.-Kč, k tomu od společnosti DIAMO 343 541.-Kč = 527 001.-Kč. Na obnovu škod po povodni bylo (dosud) vydáno: peněžní dar Potraviny pí.Lukášová 50 000.-Kč, peněžní dar TJ Sokol Víska 15 000.-, KD Víska oprava suterénu 82 000.- (nutno dodat, že po zaplacení se nám podařilo získat dotaci od SOLK na úhradu těchto nákladů), dokumentace k protipovodňové hrázi 414 920.-, komunikace Víska (kolem čp.60) 167 512.-, osvětlení Víska – Minkovice poškozené povodní 18 716.-, což dohromady činí 748 148.-Kč.“. Na dotaz, je-li možné znát konkrétní položky příjmů a výdajů bylo zodpovězeno, že to nelze, že je to uložené v počítači a „vytáhnout“ to může pouze účetní. Pan Tuhý reagoval poznámkou, proč to nebylo připraveno, když o to jmenovitě žádáme šest měsíců a žádost jsme formulovali i ve výše zmíněném zápise ze dne 4.11.2011. Odpověď starostky pí.Erbanové byla: „Není problém, aby zástupci OS kdykoli přišli na OÚ a bude jim umožněno nahlédnout do účetnictví“.

P.Tuhý požádal o vysvětlení jednotlivých pojmů „povodňových peněz“ zveřejněných v drbně „srpen 2011“, které je dle jeho názoru nesrozumitelné. Starostka V.Erbanová podala vysvětlení: Tabulka na str.6 a 7 nemá žádnou vypovídající hodnotu, byl to pouze „nástřel“ možných výdajů, který byl vytvořen pracovníky OÚ na požádání nadř.orgánů pár dní po povodni. Jediná data, která lze brát vážně, jsou ty, co jsou uvedeny na str.5 a částečně na str.6. Nabízí se pochopitelně otázka, proč bylo čtyři měsíce občanům vysvětlováno, že zpracování dat není jednoduché a je časově náročné, když se nakonec“vešlo“ do několika řádků.

Pí.Erbanová vyloučila, že by na kontě Vísky bylo 1,5 miliónů, tak jak to kolovalo mezi občany. Dále uvedla, že na povodňovém kontě zbývají 2 milióny, které budou použity v r.2012 na odstranění dalších povodňových škod.

P.Tuhý podotkl, že i přes uvedená čísla výdajů, které byly ve Vísce vynaloženy, má OS Víska pocit, že ačkoli povodně 2010 byly katastrofální především ve Vísce a  finanční dary od občanů, obcí, organizací, nadací , které získala Obec Višňová jsou odrazem obrázků a informací ze sdělovacích prostředků o zatopené Vísce, nebylo na to při určování,  kam peníze půjdou, přihlíženo, finance nebyly  adekvátně rozděleny. Reakce na tuto poznámku nebyla od členů zastupitelstva žádná, pouze starostka V.Erbanová podotkla, že si je vědoma příslibu daného v lednu 2011 ohledně rekonstrukce pánského WC v KD, bohužel pro velké časové zaneprázdnění pracovníků OÚ, kteří by akci organizačně zajišťovali a sledovali, k tomu nedošlo a odkládá se to na letošní rok. Též cesta ke KD, zničená povodní, bude opravena letos, po zkoordinování  prací na úpravě návsi. Odpověď na dotaz co se zamýšlí provést za 300 000.- na place před KD nebyla zkonkrétizována. Asi též souvisí se zamýšlenou komplexní úpravou návsi.

Zastupiteli Obce (p.Cýrusem a p. Bubeníčkem) byly podány informace ohledně nákladů vynaložených na opravy obecních cest. Cesta „bažinou“ je opravena jen z půlky. Druhá část bude dokončena až po vytěžení zeminy, která se bude odvážet na hráz do Vísky. Celková hodnota opravy cesty bude 1 100 000.-Kč. Z omylu byl vyveden p.Tuhý – cesta nad železničním přejezdem u Juty není obecní, provedené opravy financoval soukromý investor. Snahou Obce je prý v každém roce opravit kus cesty v jednotlivých osadách rozlehlé Višňové. Ve Vísce to byla naposledy cesta k Rabiňákům.

Zástupci OS Víska seznámili zastupitele s oslovením Technické univerzity za účelem vytvoření projektu rekonstrukce návsi ve Vísce studenty Fakulty architektury, kteří během února až června v rámci výuky předloží své návrhy, které pak budou v KD předloženy k posouzení široké veřejnosti.

P.Štern se zeptal, co Obec zamýšlí s kulturákem do budoucna, s jeho využitím a též s využitím přilehlých prostor. P.Tuhý si povzdechl nad výrazným poklesem kultury v obci, pryč jsou doby, kdy v KD byla akce každých 14 dní, někdy i týdně. Ani ze strany Obce nebyla podpora, ba naopak, volnočasovým aktivitám  Vísky a Minkovic z let 2006 a 2007, kdy se parta občanů z těchto vesnic pokusila po letech skomírající činnost oživit, nebylo přáno. OS Víska ve svém zaměření se chce akcím pro děti věnovat, neboť se domnívá, že podpoře rozvoji dětí, jejich sebedůvěře, sebejistotě, se toho v současné době dělá málo. Akce pro děti jsou ale prodělečné, neobejdou se bez finanční podpory. Po dohodě se starostkou V.Erbanovou předloží OS předběžný rozpočet plánovaných akcí, který bude pak na Obci posouzen a projednán. P.Bubeníček v této souvislosti vyslovil obavu, aby vydělané peníze např. ze vstupu z akcí nebyly neúčelně vynaloženy (???). Na to p.Tuhý zareagoval, že při dvou povinných členských schůzích v roce (na základě stanov OS) se vždy bude předkládat vyúčtování pokladny. Při této příležitosti padla od zastupitelů otázka, zda-li OS hledá i jiné cesty jak sehnat finance na činnost, např. vybíráním členských příspěvků. Na to p.Tuhý odpověděl, že ano, že to bude předmětem diskuse na členské schůzi OS. P.Tuhý též se zmínil o podpoře spolků od Obcí v jiných částech Frýdlantského výběžku, např. prominutím nájmu kulturních sálů. V odpovědi bylo konstatováno, že se tomu tak děje tam, kde v objektu je hospoda, za jejíž pronájem se platí  obci.

P.Tuhý poukázal, že volnočasové aktivity a sounáležitost s obcí by zvýšilo ustanovení osadních výborů v jednotlivých vesnicích Višňové a navrhl, aby podnět na zřízení vzešel od Obce. V odpovědi bylo konstatováno, že nelze nic nařizovat, aktivita musí přijít zezdola. Obec nebude nikomu bránit. P.Tuhý také navrhl, jestli by nebylo dobré se vrátit k praxi rotujících míst pořádání veřejných zasedání Obecního zastupitelstva. Odpověď p.Valacha zněla: „Tato praxe se neosvědčila, skončila v Andělce, nebyl zájem občanů“.

Překvapeni byli zástupci OS Víska po zjištění, že je již hotov projekt na silniční most u elektrárny. Opět nebyla dána možnost občanům Vísky se k projektu vyjádřit, říci své poznatky a zkušenosti z povodní minulých !!! A tak předložené argumenty p.Bajera k chybám při realizací minulých mostů přišly vniveč.

K výkupu pozemků ohledně hráze sdělila starostka V.Erbanová, že výkup bude provádět OÚ, vše je připravené, čeká se jen na potvrzení vítěze výběrového řízení (po vyčerpání lhůt na odvolání).

Poté bylo setkání po dvou hodinách ukončeno, zastupitelé měli další program. K projednání  spousty problémů tak nedošlo. Je toho hodně k řešení, viz zápisy ze schůzí výboru OS Víska.  Setkání potvrdilo argument OS, že pouhopouhá účast na OZ je málo, tyto schůze mají spíše informační charakter.

 

Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.