Home Zápisy 2011 Zápis výboru OS 7.10. a 4.11.2011
Zápis výboru OS 7.10. a 4.11.2011 PDF Tisk Email

Zápis

ze schůzí výboru OS Víska z 7.10. a 4.11.2011

Přítomni: pp. F.Bajer, J.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern a F.Tuhý

 

Průběh schůze:

Rádi zaznamenáváme:

- vymletý kus břehu Smědé za p.Cejnarem, který způsobil v červenci zaplavení několika

zahrad v dolní Vísce, a především pozemek p.Málka je vyspraven! Děkujeme

pracovníkům Povodí Labe a především řediteli p.Jarouškovi, že dodržel slovo ze „Setkání

občanů s projektantem“, které se uskutečnilo 5.8.2011 v kulturním domě.

- též jsme zaznamenali, že na sklonku léta se v korytě Smědé občas objevily těžké

stroje, které čistily dno. Po dvaceti letech nevídaný jev. Snad to nebyl „výkřik do tmy“.

- do třetice Smědá. Nelze přehlédnout čištění koryta, břehů a přilehlých pozemků v úseku

frýdlantského Damina až k Hartě od naplaveného dřeva a vyvrácených kořenů. Zde asi

patří dík i Lesům ČR.

- též kvitujeme stavební úpravy v domě č.p.80 ve Vísce (obecňáku). Před nastávající zimou

 

je to potěšitelná zpráva. Konečně bude možné po roce mimo jiné zavřít hlavní dveře.

- „Zelená je tráva…“ – známý popěvek, zelená se po roce i naše hřiště. Též potěšující

zjištění. Příznivé podzimní počasí snad umožnilo dostatečné zakořenění a případné deště již

trávníku neublíží. V příštím roce by mělo dojít k úpravě kabin z finančního daru Diakonie

ve výši 100 000.-Kč.

- s povděkem též evidujeme přehodnocený postoj Obce Višňová ke stavu komunikace ke

KD s rozhodnutím opravit cestu a zároveň věnovat pozornost i betonovému prostoru před

KD. Vznášíme dotaz na starostku: co se plánuje v hodnotě 300 000.-Kč udělat, kdo

bude práce provádět a kdy?

V této souvislosti vznášíme přání, abychom byli dopředu informováni o všech plánovaných

stavebních akcích či úpravách (např.v kulturním domě), abychom tak měli možnost se k

tomu vyjádřit. Je to logické - především Vísečáci by měli vědět, co se v jejich obci chystá.

- zaznamenali jsme opravenou čekárnu ČD v Minkovicích. Škoda jen, že je uzavřena

veřejnosti.

 

Dáváme na vědomí:

- zástupci Občanského sdružení Víska pp.F.Bajer, Jiří Štern a F.Tuhý se spolu se starostkou

Obce Višňová V.Erbanovou zúčastnili 13.10.2011 Setkání Vísek v Kravařích u České Lípy.

Setkání to bylo velice prospěšné a poučné, ukázalo jak jinde hospodaří s financemi, jak

získávají dotace z Evropské unie či jiných fondů, jakou pozornost věnují školství, kultuře,

turistice, vzhledu obce, volnočasovým aktivitám, účastní se soutěží Vesnice roku, jak

propagují svoji vísku Vísku.

- výbor uložil p.Tuhému poslat do drbny článek o nedostatcích při svozu velkoobjemového

odpadu jako reakci na článek paní Žákové ze zářijové drbny. Není možné, když všichni

občané Višňové platíme za likvidaci odpadů stejné poplatky, aby jsme neměli stejná práva,

stejné možnosti.

- bylo provedeno vyúčtování Drakiády. Ač to možná bude znít úsměvně, díky prodeji piva

byly zaplaceny výdaje akce. Přestože ceny (odměny) dětem činily 705.-Kč, prodej piva

žíznivým otcům umožnil zisk 185.-Kč.

- vyzýváme všechny členy sdružení a občany Vísky vůbec: pomožte nám dát dohromady

seznam žáků jednotlivých tříd základní školy Víska od roku 1948 až do jejího uzavření

v roce 1968. Chceme totiž doplnit kroniku školy zveřejněnou na našich webových

stránkách www.víska.eu.

- zabývali jsme se Krčelským potokem, který oficielně neexistuje! Zjistili jsme totiž, že od

pozemku p.J.Dembického až po Smědou není zakreslen v katastrální mapě! Je to vážný

problém, protože za této situace není nikdo zodpovědný za jeho údržbu a čištění, což se pak

projeví při lokálních povodních – viz srpnová bouřka, kdy za pár minut deště byly

zaplaveny zahrady u šesti domů. Problémem by se měl zabývat OÚ Višňová. Navíc, potíže

by mohly nastat i při realizaci výstavby protipovodňové hráze.

- výbor dává na vědomí, že v sobotu 19.11.2011 proběhne v kulturním domě turnaj v mariáši.

O účast projevili zájem i karbaníci z Vísky u Chotěboře.

- výbor dále dává na vědomí, že v měsíci únoru či březnu plánuje pořádání maškarního

karnevalu pro děti.

- oslovili jsme lektory liberecké Fakulty architektury, zda-li by nemohli prostřednictvím

studentů v rámci bakalářské či diplomové práce vytvořit komplexní návrh vzhledu návsi ve

Vísce.

- výbor ukládá p.Tuhému domluvit pracovní schůzku ve Višňové za účasti zástupců OS

Víska a představitelů Obce. Téma jednání: 1) Vyúčtování „povodňových“ financí (příjmy -

výdaje) 2) Podněty k přípravě projektové dokumentace budoucího silničního mostu u

elektrárny 3) Zjištění stavu majetkových smluv výkupu pozemků protipovodňové hráze od

současných vlastníků. 4) Pronájmy KD.

- výbor se zabýval přípravou členské schůze Občanského sdružení. Termín bude včas

oznámen.

- výbor konstatoval, že přestože jsme na to několikráte upozorňovali, a přestože už je

listopad, stále nejsou podruhé, někde ani jednou, posekány obecní pozemky jak ve Vísce,

tak i v Poustce či Předáncích.

- pp.Bajer a Tuhý započali s „mapováním“ a pořizováním fotodokumentace Poustecké

obory, zákruty Smědé u Harty a pomníku padlého dřevorubce za účelem zanesení do webu

www.víska.eu.

 

Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.