Home Zápisy 2011 Zápis výboru OS 17.9.2011
Zápis výboru OS 17.9.2011 PDF Tisk Email

Zápis

ze schůze výboru OS Víska ze dne 17.9.2011
Přítomni: pp.J.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern a F.Tuhý. Omluven F.Bajer a J.Štern.
Neomluven: V.Zrubec.
Průběh schůze:
- příprava drakiády:
- zhotovení a rozvoz plakátů provede F.Tuhý
- lišty na výrobu draků zajistí J.Klíma
- dřevo na oheň seţene Jan Štern
- ceny pro účastníky drakiády zakoupí F.Tuhý
- diplomy (30 ks) zhotoví Jiří Štern
- pivo, výčepní pult, stánek zabezpečí, včetně obsluhy, F.Tuhý
- uzeniny na opékání pro děti i dospělé obstará,včetně obsluhy, Jan Štern
- zvukovou aparaturu zabezpečí F.Tuhý
- náhradní program pro případ bezvětří zajistí F.Tuhý
- drobné Kč na prodej potravin, papíry na draky, startovní čísla připraví F.Tuhý
- OS Víska obdrţel pozvání na Setkání Vísek z celé republiky, které se letos uskuteční
13.10.2011 v Kravařích – Vísce. Setkání se zúčastní F.Bajer, Jiří Štern a
F.Tuhý.
Na další řádky zápisu ţádáme odpověď Obce Višňová.
- kaţdá odpověď či reakce paní starostky na naše zápisy ze schůzí má jeden společný bod.
Odpovídá se jen na něco, některé otázky zůstávají bez povšimnutí. Pochopíme, pokud se to
stane jednou, ţe můţe jít o opomenutí. Pokud se to ale stane po třetí? Na to uţ není jiné
vysvětlení neţ, ţe je to úmysl. Takţe uţ po čtvrté předkládáme přímý dotaz:
- kolik činila celková částka zaslaná na účet 0989066369/0800 var.symbol 1235 (Víska) po
loňské povodni? Na co byly pouţity peníze z tohoto účtu? Je povinností OS Víska
dohlédnout na to, aby přání dárců – pomoci zatopené Vísce, bylo vyslyšeno.
- dále vás ještě jednou ţádáme o sdělení všech adres konkrétních dárců Vísce. Přestoţe jim
prý jiţ jednou bylo poděkováno, my – Občanské sdruţení Víska, tak chceme učinit ještě
jednou. I poděkování podruhé je málo proti jejich pomoci.
- reakce na odpověď starostky ze dne 14.9.2011:
- sekání travnatých pozemků: bez obecní vyhlášky, která bude upravovat sekání těchto
pozemků, nelze udělovat pokuty. Neobstojí pouhé tvrzení, ţe se porušují ty a ty zákony.
Navíc, těţko bude moci Obec vymáhat pokutu, kdyţ sama zákony nedodrţuje. I ve Vísce
jsou obecní pozemky, které nebyly letos ani jednou sekány nebo pouze jednou.
Občanské sdruţení Víska nabízí pomoc. Pokud OÚ z kapacitních důvodů stačí pokrýt
pouze potřeby Višňové přicházíme s návrhem jak řešit situaci. Po dohodě s OÚ jsme
ochotni vlastními silami některé pozemky sekat 2x ročně a ty, které jsou na
„frekventovaných“ místech i 4x ročně.
- odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: s vysvětlením, ţe nelze obnovit bývalá
odvozová místa absolutně nesouhlasíme. Současné dělení odpadů přímo ve Višňové není
tak odlišné oproti minulosti. Při trošce ochoty se dá zvládnout i při odvozu z Vísky a
Minkovic Zúţení na jedno odvozové místo není nic jiného neţ diskriminace okrajových
částí. Je třeba vzít v potaz, ţe Višňovou tvoří vesnice od Vísky aţ po Andělku. A za odvoz
odpadů musí platit všichni občani! Všichni přispívají do odpadového „měšce“!
- causa Tuhý – bez komentáře. Pouze jedna poznámka: p.Tuhý čistil koryto potoka po
konzultaci s p.Ţákem.
- rozbitá cesta ke KD. Odpověď: neuvaţuje se. Neuvěřitelné konstatování. Nemáme nic proti
asfaltování obecních cest ve Višňové, ţijeme v 21.století, měla by to být samozřejmost, ale
i v tomto směru by se mělo postupovat rovnoměrně, podle priorit.
- autobusová čekárna. Odpověď: podána ţádost na dotaci z Libereckého kraje. Bereme na
vědomí, těšíme se na výsledek.
- turistické poutače – odpověď, ţe nelze pořídit vše najednou, bereme téţ na vědomí, věříme,
ţe hospodaření Obce bude HOSPODÁRNÉ.
- náves obce: komplexní zpracování připravíme, obrátíme se na odborníky po předcházející
konzultaci s Obcí.
- pomník obětem 1.sv.války. Obnovu a projednání s kompetentními orgány si bereme za
své.
- čištění koryta Krčelského potoka. Souhlasíme s odpovědí, ţe je to věc majitele. Ţádáme
vás, aby jste vyvinuli tlak na majitele, aby potok byl průběţně čištěn, zamezí se tím
lokálním povodním. Vyvstává otázka: kdo je tím majitelem?
- čerpání peněz z povodňových kont. Postupem času, při zevrubnějším rozboru drbny s
povodňovými výdaji se úsměv vytrácí a naopak - vyvolává vykřičníky. Znovu opakujeme,
ţe ţádáme o zveřejnění výše povodňového konta Vísky a jeho čerpání. Dále se ptáme, jaký
podíl peněz z povodňových příspěvků na celou spádovou obec a z rozpočtu obce na rok
2011 připadl či připadne na Vísku?
- další body:
- kaţdý rok na podzim byl v minulých letech prováděn udrţovací řez keřů v parku před KD.
Upozorňujeme, ţe letos k tomu zatím nedošlo.
Občanské sdruţení Víska
IČO 22889507 Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.