Home Zápisy 2011 Zápis výboru OS 14.8.2011
Zápis výboru OS 14.8.2011 PDF Tisk Email

Zápis

ze schůze výboru OS Víska ze dne 14.8.2011
Přítomni: pp. Klíma, Kocman, Jan Štern, Jiří Štern, Tuhý a Zrubec. Omluven p.Bajer.
Průběh schůze:
- opětně upozorňujeme Obec Višňová, ţe stále čekáme na odpověď na několik zápisů
ze schůzí OS Víska. Chybějící reakci na zápis z 1.7. urgujeme jiţ po třetí. Téţ
konkrétní odpověď na dotaz ohledně vyúčtování povodňových kont a to
s jmenovitým rozepsáním jednotlivých poloţek postrádáme. Poprvé byla otázka
poloţena při ustavující schůzi OS, tedy 17.června. Zpracování odpovědi přeci
nemůţe být tak náročné. Při této příleţitosti ţádáme i o sdělení adres či mailů dárců
finančních částek. Chceme jim po roce alespoň poděkovat. Z telefonátů dárců víme,
ţe by na OÚ měly být kontakty na ně.
- zhodnocení Setkání občanů s projektantem:
- organizačně zvládnuto
- vysoká účast občanů
- věcné dotazy občanů
- v některých případech nepřesvědčivé odpovědi odborníků (především z Povodí
Labe)
- více: zápis ze Setkání občanů s projektantem.
- s ulehčením kvitujeme odstranění největšího boláku Vísky – rachotícího mostu. Je
aţ s podivem, ţe oprava je tak účinná.
- dále kvitujeme, ţe po týdnech urgování se konečně nehromadí PET lahve. Ţlutý
kontejner je vyváţen kaţdý týden! Provizorní řešení situace – vyváţení PET lahví
do kunratické školky jsme tak ukončili.
- Jiří Štern splnil úkoly zadané na minulé schůzi: sehnal informaci o pomníku obětem
1.sv.války a materiál z historie Vísky.
- občané poţadují obnovit moţnost 2x do roka odvoz odpadů z Vísky. Poukazují na
to, ţe s kárkou nemohou šlapat aţ do Višňové. Současná praxe znevýhodňuje
okrajové obce.
- výbor OS upozorňuje OÚ na neposekaný park před KD a na slibované lavičky do
parku. Poţadavek byl na 4 kusy.
- občanské sdruţení pořádá v sobotu 27.8. a v neděli 28.8. akci Setkání po roce –
jakési poděkování lidem - dobrovolníkům pomáhajícím ve Vísce likvidovat
následky povodně. Místo setkání – prostor po povodni zbouraném hrázděném
domě č.p.36.
- výbor OS činní dotaz, zda Obec kontroluje a upozorňuje občany na povinnost 2x
do roka posekat travnaté plochy.
- byl stanoven termín drakyády – 1.říjen v 15.00 hodin za kulturním domem.
Zasláno na OÚ Višňová Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.