Home Zápisy 2011 Zápis z jednání o povodňové hrázi
Zápis z jednání o povodňové hrázi PDF Tisk Email

Zápis z průběhu jednání o povodňové hrázi ve Vísce.

Datum jednání 5.8.2011 od 18.00 hod.
Přítomní: občané obce Víska
zástupci Obce Višňová: paní Erbanová - starostka
pp. Cýrus a Blažek, pí Mazánková
zástupce OÚ Višňová: pí Jureková
projektant: pan ing.Zahradník
zástupci Povodí Labe: pp. Jaroušek a Veselka, pí Erbenová
- Přítomné uvítal Karel Kocman – zástupce občanského sdružení Víska.
Podal informaci o zahájení akce „Odstranění hlučnosti provizorního mostu“. Most
bude od 6.8.2011 uzavřen pro dopravu od 7.00 hod do 18.00 hod. Oprava potrvá max.
do středy 10.8.2011.
- Projektant ing. Zahradník seznámil přítomné s navrhovaným řešením povodňové hráze. Projekt je uvažován na 20tiletou vodu. Původní záměr byl na 100letou vodu.
Na území, kde má vyrůst protipovodňová hráz byl proveden hydrogeologický průzkum. Hráz je navrhována jako sypaná (materiál jílovitá zemina, kámen), některé části budou železobetonové. Horní část hráze bude pojezdová ( pro údržbu).
Z Krčelského potoka a Klímovy tůně budou vybudovány jímky s čerpadly, které bude pohánět dieselagregát.
- Náklad na protipovodňovou hráz bude 17 mil. Kč. Investorem je Povodí Labe jak sdělil ředitel Jaroušek.
- Starostka obce Erbanová dala na vědomí, že hráz byla požadována za bývalé starostky Matuškové. Vzhledem k tomu, že akce bude financována z části z Evropské unie byla velmi krátká doba mezi požadavkem a vyprojektováním hráze.
Zděný most, který se má postavit místo provizorního je samostatná akce. Most patří Krajské správě silnic Liberec. Zatím je problém financování. Most si vyžádá 37 mil. Kč. Požadavek je, aby obě akce – hráz i most proběhly současně.
Diskuse:
 Pan Klíma: O nádržích slyší poprvé a nehodlá již další pozemky prodávat.
 Projektant Ing. Zahradník: nádrže budou na pozemcích pana Kutílka, přístup k nim bude z koruny hráze.
 Veselka-Povodí Labe: Byl brán zřetel na průsaky půdou. Dle geologického průzkumu by podloží nemělo prosakovat po dobu 48 hod.
 Pani Kuchařová: Jak velký její pozemek bude zabrán pro stavbu hráze?
 Pan Cýrus:Bude to zhruba polovina pozemku. Přesněji bude známo po zaměření hráze. Pozemek bude vykoupen.
 Pani Veselá: upozornila na skutečnost, že v soutoku Smědé a Studeného potoka (před mostem) se při velké vodě tvoří silný vír. Nebezpečí opětovného vyplavení zeminy.
 Starostka Erbanová: toto upozornění bude jako úkol zadáno projektantu mostu.
 Ing.Zahradník: Konstrukce hráze v této části bude železobetonová, jinak hráz bude z jílovité zeminy a kamene a celé zhutněno a dále zpevněno geotextilií.
 Pan Aschenbrenner: Jak velká byla poslední povodeň? Při povodních voda prosakuje do sklepů ještě dříve, než se rozlije.
 Pan Jaroušek – Povodí Labe: Ještě nebylo vyhodnoceno, ale byla asi 20tiletá.
 Starostka Erbanová: problém naší lokality je to, že je zde velmi vysoko spodní voda.
 Pan Jaroušek – Povodí Labe:sklepy jsou zatopeny i v případě jednoleté vody.
 Pan Tuhý: Bylo čištěno koryto řeky od revoluce, od roku 1989?
 Pani Erbenová – Povodí Labe:čištění se provádí pravidelně (12 mil. Kč)
 Pan Štern Jiří: upozornil na nevyčištěnou část řeky mezi Frýdlantem a Vískou.
 Pan Svoboda: Povodí Labe neudělalo nic, jen navýšilo levý břeh na pozemku pana Vrátného.
 Pan Málek: Koryto řeky je zanedbané, kus břehu je vyrvaný, řeka se vylévá i při menším dešti, jemu to pravidelně zaplavuje zahradu a přitom by stačilo pár fůr zásypu a kamene.
 Zástupce Povodí Labe: oprava koryta řeky od Vísky po Černousy si vyžádá 131 mil. Kč. Akce bude prováděna až v roce 2012.
 Starostka Erbanová: vznesla dotaz, zda by se nedalo udělat nějaké okamžité řešení (např.navezení zeminy v kritických místech jako provizorní řešení).
 Zástupce Povodí Labe: oznámil, že jejich pracovníci navštíví občany, kteří budou shromažďovat požadavky a náměty, které se pak zapracuji do projektu čištění říčního koryta.
 Pan Kocman: Uvažovalo se o použití mobilních protipovodňových hrází?
 Zástupce Povodí Labe: Mobilní hráze nepřichází v úvahu pro nedostatek času na postavení hráze. Povodně v tomto území nastupují mimořádně rychle.
 Pan Aschenbrenner: Co bude děláno dříve? Stavba hráze nebo čištění koryta?
Pokud byla poslední povodeň před cca třemi týdny 20tiletá, tak proč se staví hráz na 20tiletou vodu, když se tentokrát ve Vísce z koryta nevylila?
 Zástupce Povodí Labe: vše musí být hotovo do konce roku 2013.
 Pan Cýrus: S řekou je nutné soužití. Naši předkové zde žili staletí a měli stejné problémy. Řeka měnila v minulosti své řečiště.
Pokud se zdá, že hráz na 20tiletou vodu je nedostatečná, tak z měření vyplývá, že pokud by voda dostoupila koruny hráze, byla by ve vesnici již stejně.
Úpravy projektu se budou provádět průběžně se stavbou hráze.
Hráz jednoznačně prospěje!!!
 Pan Vrátný: Jaké jsou srážkové průměry za posledních 50 let?
Podle jeho zjištění (uvedl jednotlivé nadmořské výšky) je od Frýdlantu do Vísky spád vysoký, od Vísky se zpomaluje, proto se zanáší koryto a to se pravidelně nečistí.
 Zástupce Povodí Labe:Srážky se sledují od roku 1842. Nejvyšší byli v roce 1897(345ml/m2).
Hloubka koryta řeky se musí zachovat v původní výši, není možné jít níže.
 Pan Vrátný: Po povodni 2010 neodstranil nikdo haldy zeminy na jeho pozemcích, proto zaujal odmítavé stanovisko ke smlouvám o zátopovém území.
 Starostka Erbanová: Zvýšení levého břehu bylo provedeno jednoznačně na pokyn bratří Vrátných.
 Pan Cýrus:S panem Vrátným není možná rozumná dohoda. Proto osobně jednání ukončil.
 Pan Vrátný: Chce doklad o tom, kdo dal pokyn k navýšení břehu. Z jeho jednání na obecním úřadě nebyl udělán žádný zápis.( tvrzení proti tvrzení).
 Zástupce Povodí Labe: naše organizace žádný pokyn k navýšení levého břehu nedala.
 Pan Štern Jiří: Existuje nějaký harmonogram čištění koryta Snědé?
 Zástupce Povodí Labe: plán údržby existuje, ale není na něj dostatek finančních prostředků.
 Pan Cýrus:vysvětlil, že přehrada Witka (Polsko) dělá při povodních vzdutí řeky, prohloubení koryta by byla neúčelné.
Údržba řeky ANO, je nutná.
Vyzval spoluobčany, aby nezaujímali odmítavé stanovisko ke smlouvám o výkupu pozemků pro budoucí hráz.
 Pani Kuchařová: Kdy bude navezena zemina na její pozemek poničený povodní?
 Starostka Erbanová: Nemělo by cenu udělat dříve než bude postavena hráz.
Pan Tuhý: Je záruka, že čerpadla u propustků na Krčelském potoce a potoce
z Klímovy tůně přečerpají vodu a voda se tak dostane z obce přes hráz do koryta
řeky?
Ing.Zahradník: Záruka je dávána na 20letou vodu.
Starostka Erbanová:Pokud by to nestačilo pomohou i další hasičské sbory.
 Starostka Erbanová: Uvažuje se dále i o suchém poldru na Krčelském potoku. Jedno z dalších protipovodňových opatření.
 Pan Bajer: Upozornil na skutečnost, že dřívější výška silnice před mostem umožňovala rozlití vody na louky na levém břehu Smědé při povodňové výši hladiny.
 Starostka Erbanová:Informace bude předána projektantu mostu.
Zapsal: Jiří Štern

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.