Home Zápisy 2013 Zápis z výroční schůze 2013
PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý   
Pondělí, 18 Březen 2013 09:02

Zápis

z výroční schůze občanského sdružení Víska ze dne 8.3.2013

Přítomni: 21 členů + 10 občanů včetně starostky Vl.Erbanové a místostarosty T.Cýruse.

Program schůze:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Zpráva o činnosti OS v roce 2012

4) Zpráva pokladníka OPS Víska

5) Zpráva revizní komise

6) Plán činnosti na rok 2013

7) Diskuse

8) Usnesení

9) Závěr

Průběh schůze:

Schůzi řídil ing.K.Kocman. Nejdříve popřál přítomným ženám k Mezinárodnímu dni žen a předal jim kytičku. Přítomní členové OS schválili volbu návrhové komise ve složení F.Tuhý, Vl.Lacina a J.Starý. Poté předseda OS F.Tuhý přečetl zprávu o činnosti v r.2012. Pokladní zprávu přednesl J.Štern, revizní zprávu K.Pugner. F.Tuhý seznámil s plánem činnosti na r.2013. Pak následovala diskuse:

Vl. Erbanová – doba krátce po povodni byla hektická. Dárci přicházeli, nebyl čas je ani evidovat, peníze se dali  okamžitě potřebným. To samé bylo i s pomocí firem. Vozili se mixy s betonem, v rámci celé obce, do jednotlivých částí. Když přišla faktura nebyl čas rozdělovat, že tolik a tolik aut šlo do Vísky, další někam jinam, faktura se zaplatila vcelku. Podobné to je např. s úhradou obědů vojákům, hasičům, obyvatelům. Celá faktura se pak zařadila do povodňového vyúčtování a opět bez rozdělování kolik Kč bylo na jednotlivou obec.

F.Bajer - domníváme se, že dárci  posílali peníze na likvidaci přímých povodňových škod, na to, aby byl obnoven chod domácností, chod obce, vzhled obce, a že by asi nelibě nesli, až by se dozvěděli, že byli použity na zaplacení projektu hráze, obzvláště, když záměr postavit hráz je již od roku 2004. Navíc, investorem není  Obec Višňová, ale Povodí Labe.

Vl. Erbanová – stále nechápu, o co vám jde?

Jiří Štern – o nic jiného než o zveřejnění čísel. Kolik peněz bylo na příjmové stránce, jednotlivé částky, a jaké byly výdaje, jednotlivé položky.

Vl.Erbanová – již několikráte jsem upozorňovala, při různých příležitostech, že kdykoli můžou zástupci OS Víska přijít na OÚ, kde jim bude umožněno nahlédnout do účetnictví. Na OÚ jsme na to připraveni, střádáme jednotlivé dokumenty, co se týkají příjmové stránky dárců a i výdajových položek na likvidaci škod.

F.Tuhý – to je přeci technicky nemožné přijít na OÚ a chtít po účetní, aby nám nadiktovala jednotlivé příjmové a poté všechny výdajové položky. Nelze předložit jen pár nahodile vybraných čísel na straně příjmů a pár čísel na straně výdajů. Toje nanic. To by bylo stejné, jako zveřejněné údaje v červencové drbně 2011, tedy o ničem.

T.Cýrus – zajistím písemné dodání seznamu položek příjmů a výdajů

Jiří Štern – proč Obec Višňová nevyužila peněz dárců a neopravila podlahu KD, když v době po povodní sál „praskal ve švech“, bylo zde centrum všeho dění – techniky, pomoci materiální, tisíce lidí prošly, spousty prachu … to znamená, že parkety trpěly, stav podlahy se ještě více zhoršil?

F.Tuhý – pořád poukazujete na to, že nebyly finanční  prostředky na likvidaci všech povodňových škod. Proč se tedy stavělo umělé hřiště u tělocvičny za 750 000.-Kč, když je zbytečné, dodnes na něm nikdo necvičil? Navíc, již v té době se vědělo, že II.stupeň ZŠ  bude končit.

T.Cýrus – osobně se domnívám, že zmiňované hřiště se neplatilo z povodňových peněz, že bylo hrazeno z jiných fondů. Že bude II.stupeň ZŠ končit se v té době nevědělo.

T.Cýrus – případný  požadavek na opravy kulturáku je třeba  podat písemně s určením rozsahu (položek) a s co nejpřesnějším určením rozpočtu, eventuelně i dodavatele. To platí obecně pro všechny požadavky.

T.Cýrus – dle územního rozhodnutí je stavba hráze tzv. „stavba na cizím pozemku“. To znamená, že napřed se postaví a dokončí vlastní hráz a teprve potom se budou řešit výkupy pozemků dle smluv o smlouvě budoucí.Obec je názoru slavit otevření až po vykoupení pozemků.

Vl.Erbanová – otevření hráze je věcí investora. Jde o to jestli Povodí Labe o to bude vůbec stát. Staveb za méně než 20 miliónů otevírají ročně spoustu.

Vl.Erbanová – s oslavou 60.výročí KD se v rozpočtu počítá částkou 20 000.-Kč. Taktéž v rozpočtu Obce bylo schváleno 20 000.- na akce OS Víska.

T.Cýrus -  organizaci oslav  si musí vzít ale na starost Občanské sdružení Víska. Obec Višňová na to nemá čas.

F.Tuhý – nezapomíná se na Obci, že kulturák patří celé obci Višňová, a ne jen Vísce? Vloni jsme slavili 50.výročí školy. Copak se na oslavách podílel jen učitelský sbor a žáci?

Vl.Erbanová (v reakci na zprávu, že přestože na výstavbě a opravách KD se za těch 60 let podílelo několik generací občanů Vísky, tak tam v současné době občané Vísky nemohou schůzovat na rozdíl od jiných zájmových spolků v pronajatých budovách Obce Višňová) - je to něco za něco. (???)

T.Cýrus – stanovy OS Víska jsou asi stejné jako stanovy dalších spolků např.myslivců. Jak je možné, že když má Víska 62 členů, že zde není ani polovina?

F.Tuhý – je to v souladu se stanovami OS schválenými Ministerstvem vnitra. Nemáme předepsáno kolik % členů musí být přítomno.

Vl.Erbanová (v reakci na informaci v zprávě, že OS Víska chce vydávat Vísecké noviny) – spojte se s Romanem Pirochem, vydává podobné noviny „OK Frýdlantsko“, rád získá spolupracovníky.

T.Cýrus – spousta nevyjasněných otázek by nenastala, kdyby zástupci vašeho sdružení chodili pravidelně na veřejná zasedání  Obecního zastupitelstva, kde by se dozvěděli vše potřebné.

Vl.Erbanová (v reakci na stále odkládaný projekt Náves Víska) - je pravda, že jako diplomová práce to zatím neprošlo. V rámci studentské honorované praxe k tomu dojde až v příštím roce po zařazení do rozpočtu Obce na rok 2014.

R.Peniaško, F.Tuhý – jak je zajištěno řešení krizové situace, ke které by mohlo dojít, kdyby nastala lokální povodeň, vylil se např.Krčelský potok, dříve než budou nainstalovány čerpadla u propustků, a voda se nedostala přes hráz? To samé nebezpečí hrozí i u elektrárny, pokud by se nestačila  napojit hráz na most. Vytvořil by se jakýsi otevřený pytel a  voda by se valila silnicí k zmíněným propustkům. Kdo je odpovědný řešit možnou nastalou situaci?

T.Cýrus – přesně odpovědět nedovedu, situaci by asi museli řešit hasiči. Jestli je vydán nějaký operativní pokyn nevím.

T.Cýrus – nabízím zprostředkovat prohlídku kulturáku, popřípadě i za mé účasti a tam konkrétně specifikovat nejnutnější možné a nutné opravy a úpravy, které by alespoň částečně zkulturnily interiér, prostředí, před oslavami.

Schůze byla ukončena po pěti hodinách jednání.

Aktualizováno Pondělí, 18 Březen 2013 09:25
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.